Disciplinnämnden vid Spotlight Stock Market beslutade om vite på 225 000 kr för överträdelse av artikel 17 i MAR samt punkt 3.4 i Spotlights Regelverk om att information som offentliggörs inte får vara vilseledande.

Bolaget hade offentliggjort information om ett indikativt bud på bolaget, dvs. att en budgivare önskade förvärva bolaget. Det saknades emellertid väsentlig information om de villkor som budgivaren uppställt samt information om styrelsens inställning till budet. Pressmeddelandet genererade en kursuppgång på 27,5 procent. Spotlight stoppade handeln i bolagets aktie till dess att bolaget offentliggjorde kompletterande information.

Spotlight anmälde händelsen till Disciplinnämnden och anförde att bolaget brutit mot bl.a. bestämmelsen i artikel 17 i MAR samt Spotlights Regelverk p. 3.4 om att information inte får vara vilseledande.

Ett offentliggörande av insiderinformation ska enligt artikel 17 i MAR ge allmänheten möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning av bolaget i rätt tid. Enligt punkt 3.4 i Spotlights Regelverket ska information som bolaget offentliggör vara korrekt, relevant och tydlig och får inte vara vilseledande. Informationen måste vara tillräckligt utförlig för att möjliggöra en bedömning av informationens betydelse för bolaget och aktierna.

Reglerna om informationsgivning för noterade bolag syftar till att säkerställa att samtliga intressenter ges möjlighet att handla på lika villkor för att härigenom förbättra investerarnas skydd på och förtroende för finansmarknaden. Den som handlar med finansiella instrument i ett noterat bolag ska kunna göra det utifrån en rättvisande bild av bolaget.

Disciplinnämnden delade Spotlights bedömning att informationen i pressmeddelandet inte uppfyllde kravet på hur information till aktiemarknaden ska vara utformad och ansåg dessutom att den låg på gränsen till att vara en otillåten åtgärd för att påverka aktiekursen.

Disciplinnämnden såg mycket allvarligt på Bolagets överträdelse och bedömde allvarligheten av överträdelsen till tre på en tiogradig skala. Vitet bestämdes till 225 000 kronor. Beslutet meddelades den 3 juni 2021.

Läs gärna beslutet i dess helhet på https://mb.cision.com/Public/9351/3360364/a75200d3f91ca0df.pdf

Categories:

Tags:

Comments are closed