BELLE för Företag

Inom aktiemarknadsrätten biträder vi löpande noterade bolag i frågor om regelefterlevnad och god sed på värdepappersmarknaden. Behöver du hjälp med att förstå MAR-regelverket och informationsgivning? Har du funderingar kring hur du ska hantera ett uppskjutet offentliggörande av information? Har du frågor kring hantering av loggbok eller insynsrapportering till Finansinspektionen? Hör av dig så hjälper vi till.

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda olika typer av bolag, särskilt småbolag och startups, med affärsjuridiska frågeställningar. Byråns tjänster inom affärsjuridik om fattar Avtalsrätt Vi hjälper till med upprättande av avtal, förhandlingar av avtal, granskning av avtalsutkast m.m. Vi har erfarenhet av de flesta avtalstyper, så som köp, hyra, samarbetsavtal, tillverknings- och leverantörsavtal, anställningsavtal, allmänna villkor, fullmakter, kommissionsavtal, personuppgiftsbiträdesavtal m.fl.

Inom bolagsrättens område kan vi hjälpa er med bildande av aktiebolag, nyemission och löpande rådgivning till bolagsledning och styrelse. Vi erbjuder även hjälp med planering och genomförande av bolagsstämma. Vi åtar oss uppdrag som stämmoordförande och/eller sekreterare vid bolagsstämma.

Fastighetsrätt, Fastighetsrätt den del av juridiken som behandlar förvärv, ägande och nyttjande av fast egendom. Fastighetsrätten regleras till stor del i Jordabalken. Vi har erfarenhet av att handlägga fastighetsrättsliga frågor; exempelvis när det uppstår fel i en fastighet eller fel bostadsrätt, eller om man är missnöjd med ett beviljat bygglov och vill överklaga detta.

Dataskyddsförordningen påverkar alla aktörer som hanterar personuppgifter. Idag ställs högre krav på rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Behöver din organisation stöd i att slutföra implementeringen av GDPR? Behöver ni en genomgång av de åtgärder ni vidtagit? Vi hjälper er att få erforderlig dokumentation på plats.

Advokaten Jennifer Jankevics åtar sig regelbundet uppdrag som likvidator, både vid frivillig likvidation och tvångslikvidation.

En likvidation innebär att ett aktiebolag upplöses efter att skulder har betalats och eventuellt överskott skiftats ut till aktieägare. En frivillig likvidation beslutas av bolagsstämman. En tvångslikvidation beslutas av Bolagsverket eller domstol.

Trots ingångna avtal finns det i alla affärsöverenskommelser och samarbeten en risk för att oenigheter uppstår, vilka kan utvecklas till en konflikt eller en tvist. En rättslig process kan ofta bli utdragen och mycket kostsam. Innan man inleder en rättslig process är det därför viktigt att noga analysera riskerna med en process. Vi hjälper Er att analysera det rättsliga läget och biträder Er om det blir en rättslig process i domstol.