Integritets-
policy

Senast uppdaterad 2022-10-20

1  Inledning

1.1 Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” i kraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. BELLE ADVOKATBYRÅ AB (”BELLE”) värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

1.2 I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behandlingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen.

2  Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund

2.1 Klienter, representanter för klienter, motparter, representanter för motparter, vittnen samt övriga personer med anknytning till ett visst uppdrag. BELLE behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera ett uppdrag för din räkning eller för det bolag du representerar samt för att kunna utföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll och kunna fakturera för vårt arbete.

2.2 BELLE kan även komma att samla in personuppgifter från dig om du har anknytning till ett uppdrag som BELLE hanterar, exempelvis så som vittne, motpart, motpartsombud samt handläggare vid myndighet. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation du representerar alternativt från offentliga myndigheter.

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, personnummer (om fysisk klient eller motpart), funktion på bolaget/organisationen/myndigheten). Känsliga personuppgifter om dig som klient, så som uppgift om ras, sexuell läggning, hälsotillstånd, om det är nödvändigt för att administrera uppdraget,

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Behandlingen är nödvändig för att kunna genomföra nödvändig jävs- och, i före-kommande fall penningtvättskontroll samt för att kunna administrera uppdraget och ta tillvara dina intressen fullt ut.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet och arkiveringsskyldighet. Ibland kan behandlingen vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Behandlingen är nödvändig för att möjliggöra marknadsföring av BELLE och kommunikation med dig som klient och/eller representant för klient.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig som klient (fysisk person) alternativt för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar BELLE.

BELLE har ett berättigat intresse av att kunna fullgöra avtal med våra klienter (juridiska personer) och kunna administrera affärsrelationerna med dessa (intresseavvägning).

BELLE har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra oss och våra tjänster (intresseavvägning).


2.3 Representanter från bolag/organisationer (leverantörer och affärskontakter). BELLE behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett bolag eller organisation. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag eller organisation du representerar.


KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, funktion på bolaget/organisationen.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med bolaget/organisationen kring administration och utförande av tjänster, leverans av varor, tekniska frågor m.m.

Behandlingen är nödvändigt för att kunna uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet.


LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med bolaget/organisationen.

BELLE har ett berättigat intresse av att kunna fullgöra avtal och administrera affärsrelationen med bolaget/organisationen (intresseavvägning).

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla bolagets rättsliga förpliktelser.


2.4 Personer som söker anställning hos oss

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-post, cv och eventuellt personligt brev.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

För att kunna fullgöra vårt rekryteringsbehov.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att rekrytera personal till BELLE (intresseavvägning).

2.5 Personer som kontaktar BELLE spontant direkt via e-post, via kontaktformuläret på vår hemsida och/eller deltar på våra seminarier. När du anmäler dig för deltagande på våra digitala seminarier kommer du att få en länk utskickad via Teams. Din mailadress kommer då att vara synlig för andra seminariedeltagare som är anmälda till seminariet.

När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på hemsidan, samlar vi in personuppgifter om dig som du skriver in i kontaktformuläret så som namn, telefonnummer, e-postadress, eventuellt namn på företag du i förekommande fall representerar. Därutöver samlar vi in din IP-adress för att skydda oss från SPAM- meddelanden. Vår tjänsteleverantör, som driftar vår webbsida, använder Akismet Spam för SPAM-skydd. Deras integritetspolicy kan du hitta via https://automattic.com/privacy/.

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation så som namn, titel, adress, e-post och telefonnummer och IP-adress.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med potentiella klienter, leverantörer, samarbetspartners, kursdeltagare och övriga intressenter.

I syfte att kunna erbjuda kursdeltagare digitala seminarier via Teams i olika ämnesområden.

I syfte att förhindra SPAM-meddelanden.


LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att kunna kommunicera med potentiella klienter, leverantörer, samarbetspartners, kursdeltagare och övriga intressenter (intresseavvägning).

Behandlingen är nödvändig för att kunna erbjuda digitala seminarier till intressenter samt för att kunna värja sig mot SPAM-meddelanden (intresseavvägning).


3 Varifrån vi samlar in dina personuppgifter?

3.1 BELLE behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar kontakt med oss. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register eller sökmotorer. Vi kan även ta emot information och underlag från andra aktörer så som samarbetspartners, myndigheter och våra klienter m.fl. både via e-post och via annan korrespondens som innehåller personuppgifter om dig.

4 Vem vi delar dina personuppgifter med?

4.1 BELLE kan komma att dela information med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att drifta vår webbplats och hantera bokföring- och löneadministration. Med dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, domstolar och myndigheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om vi finner det nödvändigt pga. lagstadgade krav eller myndighetsbeslut eller då det inom ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klients rättigheter och/eller krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse.

5 Vår användning av cookies när du besöker vår hemsida

5.1 Vi använder cookies på vår hemsida för att förbättra och optimera din upplevelse när du besöker vår hemsida. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara i din dator eller på den enhet du surfar på. Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera, andra cookies kan komma att användas för marknadsföringsändamål.

5.2 Vi använder nödvändiga cookies och kan komma att använda cookies för att kunna marknadsföra våra tjänster, genom att målinrikta annonser till dig på andra hemsidor, för att därigenom kunna visa dig ett så relevant innehåll som möjlighet.

5.3 Genom att använda cookies behandlar vi den information som skapas av de cookie som sätts när du besöker belleadvokat.se. Detta kan röra sig om information om längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör och hur du hittade till vår hemsida. Vi behandlar även din IP-adress.

5.4 Vidare kan artiklar på vår hemsida innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, länkar, bilder, artiklar o.s.v.) från andra webbplatser. Detta beror på att vi, i förekommande fall länkar i våra artiklar till andra betrodda källor, vilket kan vara andra webbplatser. Så kallat inbäddat innehåll kan bete sig precis på samma sätt som om du har besökt den andra webbplatsen i fråga. Denna andra webbplats, kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer och bädda in innehåll som om du är besökare på den webbplatsen i fråga.

5.5 Hur länge vi sparar uppgifter från dig beror på vilken cookie som satts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar tills du tar bort dem eller utgångsdatumet har passerat. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator så länge du är inne på vår hemsida.

5.6 Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du närsomhelst invända mot att vi använder dina personuppgifter för det här ändamålet.

5.7 Vill du ha mer information om detta, ta gärna del av vår cookiepolicy eller kontakta oss på info@belleadvokat.se.

6 Överföring till tredje land

6.1 BELLE behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES, dvs. personuppgifter överförs inte till tredje land. Vi använder oss dock av amerikanska molntjänstleverantörer, så som Microsoft Office 365 och Azure. Vi har dock, genom personuppgiftsbiträdesavtal, säkerställt att inga personuppgifter överförs till tredje land.

7 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas i tio år, i enlighet med den skyldighet som åvilar BELLE enligt god advokatsed. Andra personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen. Övriga personuppgifter gallras ur när vi inte längre behöver dessa för ändamålet de behandlades för.

8 Säkerhet och skydd

8.1 BELLE har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

9 Dina rättigheter

9.1 Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter

9.1.1 Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) – Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.

9.1.2 Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad.

9.1.3 Rätt att bli glömd – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.

9.1.4 Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig.

9.1.5 Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

9.1.6 Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätt att när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat. Du har rätt att invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning.

10 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter

10.1 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

11 Ändringar i denna integritetspolicy

11.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regelbundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.

12 Hur du kontaktar oss

12.1 Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter, vill du veta mer om hur vi motiverar de rättsliga grunder vi använder för vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta

Personuppgiftsansvarig: BELLE ADVOKATBYRÅ AB

Organisationsnummer: 559209-7645

Adress: Stormbyvägen 2-4, 163 55 SPÅNGA

Telefon: 08-520 277 79

Epost: info@belleadvokat.se