Integritets-
policy

Senast uppdaterad 2021-02-21

1    Inledning

1.1    Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” ikraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. BELLE Advokatbyrå AB (”BELLE”) värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

1.2    I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behandlingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen.

2  Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund

2.1  Klienter, representanter från klienter, motparter, representanter från motparter, vittnen samt övriga personer med anknytning till uppdraget. BELLE behandlar personuppgifter om dig för att kunna administrera ett uppdrag för din räkning eller för det bolag du representerar och för att kunna utföra nödvändig jävskontroll.

2.2  BELLE kan även komma att samla in personuppgifter från dig om du har anknytning till ett uppdrag som BELLE hanterar, exempelvis så som vittne, motpartsombud, m.fl. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation du representerar alternativt från offentliga myndigheter.

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, personnummer (om fysisk klient eller motpart), funktion på bolaget/organisationen)

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Behandlingen är nödvändig för att kunna genomföra nödvändig jävs- och, i förekommande fall penningtvättskontroll samt för att kunna administrera uppdraget.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet och arkiveringsskyldighet. Ibland kan behandlingen vara nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Behandlingen är nödvändig för att möjliggöra marknadsföring och kommunikation med klienter och/eller representanter från klienter.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med klient (om fysisk sådan) alternativt för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar BELLE. 

BELLE har även ett berättigat intresse av att kunna fullgöra avtal med klient och administrera affärsrelationen med klienten. (intresseavvägning)

BELLE har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra bolaget och dess tjänster (intresseavvägning)

2.3  Representanter från bolag/organisationer/myndigheter. BELLE behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett bolag/organisation/myndighet. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation/myndighet du representerar.


KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, funktion på bolaget/ organisationen/ myndigheten).

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med bolaget/organisationen/myndi-heten kring administration och utförande av tjänster, leverans av varor, tekniska frågor m.m.

Uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet


LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med bolaget/organisationen/myn- digheten.

BELLE har ett berättigat intresse av att fullgöra avtal och administrera affärsrelationen med bolaget/organisationen/myndigheten. (intresseavvägning)

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla bolagets rättsliga förpliktelser.

2.4    Personer som söker anställning hos oss

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-post, cv och eventuellt personligt brev.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

För att kunna fullgöra bolagets rekryteringsbehov.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att rekrytera rätt personal till bolaget (intresseavvägning).

2.5    Personer som kontaktar BELLE spontant och/eller deltar på våra seminarier

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER

Person- och kontaktinformation så som namn, titel, adress, e-post och telefonnummer.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med potentiella klienter, leverantörer, samarbetspartners, kursdeltagare och övriga intressenter.

LAGLIG GRUND

Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att kunna kommunicera med potentiella klienter, leverantörer, samarbetspartners, kursdeltagare och övriga intressenter (intresseavvägning).

3    Varifrån vi samlar in dina personuppgifter?

3.1    BELLE behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar kontakt med oss. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register.

4    Vem vi delar dina personuppgifter med?

4.1    BELLE kan komma att dela information med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att drifta vår webbplats och hantera bokföring- och löneadministration. Med dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om vi finner det nödvändigt pga. lagstadgade krav eller myndighetsbeslut eller då det inom ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

5    Vår användning av cookies

5.1    En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara i din dator eller på den enhet du surfar på. Vi marknadsför våra tjänster genom att målinrikta annonser till dig på andra hemsidor, för att därigenom kunna visa dig ett så relevant innehåll som möjlighet. Vi använder oss av tjänster som Google Ads för att kunna göra detta.

5.2    Genom att använda nämnda tjänster behandlar vi den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker belleadvokat.se. Detta kan röra sig om information om längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör och hur du hittade till vår hemsida.

5.3    Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du göra en inställning i din webbläsare.

5.4    Hur länge vi sparar dessa uppgifter beror på vilken cookie som satts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar tills du tar bort dem eller utgångsdatumet har passerat. Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator så länge du är inne på vår hemsida. Vill du ha mer information om detta, vänligen kontakta oss.

6    Överföring till tredjeland

6.1    BELLE behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES, dvs. personuppgifter överförs inte till tredje land.

7    Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1    Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas i tio år, i enlighet med den skyldighet som åvilar BELLE enligt god advokatsed. Andra personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen. Övriga personuppgifter gallras ur när vi inte längre behöver dessa för ändamålet de behandlades för.

8    Säkerhet och skydd

8.1    BELLE har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

9    Dina rättigheter

9.1    Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter

9.1.1   Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) – Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.

9.1.2   Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad.

9.1.3   Rätt att bli glömd – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.

9.1.4   Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig.

9.1.5   Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

9.1.6   Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätt att när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat. Du har rätt att invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning.

10 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter

10.1 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

11 Ändringar i denna integritetspolicy

11.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regelbundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.

12 Hur du kontaktar oss

12.1 Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta

Personuppgiftsansvarig: BELLE Advokatbyrå AB

Organisationsnummer: 559209-7645

Adress: Stormbyvägen 2-4, 163 55 SPÅNGA

Telefon: 08-520 277 79

Epost: info@belleadvokat.se