VISSELBLÅSNING

Vad innebär vISSELBLÅSNING?

Visselblåsning eller whistleblowing innebär att någon rapporterar eller larmar om oegentligheter eller missförhållanden på den egna arbetsplatsen. Missförhållandet måste vara av allmänintresse. Exempel på missförhållanden av allmänintresse är kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, jäv, missbruk av allmänna medel, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden.


Vad innebär visselblåsarlagen?

Den svenska visselblåsarlagen baseras på EU:s direktiv om bättre skydd för visselblåsare och ska som tillämpas av företag eller organisationer inom EU med mer än 50 arbetstagare. Enligt lagen behöver man säkerställa att det finns ett säkert system för visselblåsning som gör det möjligt att rapportera om missförhållanden, utan att riskera repressalier från arbetsgivaren. Sådana repressalier kan bestå av t.ex. mobbing, hot, avskedande, uppsägning, utebliven löneökning etc. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs mot en visselblåsare.

Lagstiftningen omfattar anställda samt tidigare anställda, egenanställda, aktieägare, volontärer, praktikanter och arbetssökande. Dessutom även personer som tillhör ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan. Skyddet omfattar även personer som hjälper eller har anknytning till en visselblåsare.


vad behöver man som företag göra?

Företag med mer än 50 anställda behöver inrätta en rapporteringskanal, som visselblåsare kan använda för att rapportera eventuella missförhållanden på arbetsplatsen. Utöver detta behöver man upprätta interna dokument såsom polices och rutinbeskrivningar. Man kan även behöva uppdatera och komplettera sin GDPR-relaterade dokumentation.


vårt erbjudande

Vi tillhandahåller tjänsten extern rapporteringskanal, via telefon, mejl eller personligt möte. Detta innebär att vi tar emot och handlägger visselblåsningar. Vi utreder och lämnar rekommendationer i enskilda ärenden. Inom ramen för vårt erbjudande tillhandahåller vi även relevanta dokumentation, så som interna policies, rutinbeskrivningar m.m.