Bo-
uppteckning

BOUPPTECKNING

Om man inte vill göra bouppteckning själv kan du ta hjälp av våra kunniga jurister för att göra bouppteckning och arvskifte. Vi erbjuder regelbundet privatpersoner med att upprätta bouppteckning och vara förrättningsman på bouppteckningsförrättning. Vi erbjuder hjälp med bouppteckning på våra kontor i Spånga, Stockholm, Norrtälje, Uppsala, Södertälje och Västerås.

Vad är en bouppteckning? När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. En registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller gemensamma konton.

En bouppteckning ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

BOUPPTECKNING ska innehålla
 • själva bouppteckningen i original
 • en vidimerad kopia av bouppteckningen (intyg att kopian överensstämmer med originalet)
 • bestyrkta kopior eller original av testamenten, kallelsebevis till
  bouppteckningsförrättningen, arvsavståenden och liknande
 • fullmakt i original (om det finns en fullmakt).
bouppteckningsförättningen

Bouppteckningen upprättas på ett möte, en s.k. bouppteckningsförrättning, som alla dödsbodelägare och efterarvingar ska kallas till.

På bouppteckningsförrättningen går man igenom de handlingar som visar vilka tillgångar och skulder som fanns på dödsdagen.

Även andra handlingar som den avlidna kan ha, till exempel testamente, äktenskapsförord och försäkringshandlingar ska läggas fram på förrättningen.

Förutom dödsbodelägarna ska två förrättningsmän närvara vid bouppteckningsförrättningen.

Bouppteckningen upprättas av förrättningsmännen tillsammans med bouppgivaren, vilket är den person som känner till dödsboet bäst.

Den som upprättar gör bouppteckningen kallar till förrättningen. Kallelser till bouppteckningsförrättningen ska skickas ut i god tid före förrättningen. Det är lämpligt att kallelsen skickas minst två veckor före, till personer som bor i Sverige och fyra veckor före, till personer som bor utomlands. Kallelsen ska innehålla information om vem bouppteckningsförrättningen gäller samt datum, tid och plats för förrättningen. Alla dödsbodelägare/efterarvingar behöver inte närvara vid förrättningen. Däremot måste samtliga ha blivit kallade i god tid. Om någon som ska vara kallad inte kan närvara vid förrättningen ska ett bevis om kallelse skickas till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen.

Som bevis godtas;

 • en skriftlig bekräftelse undertecknad av den kallade, eller
 • postens kvitto på rekommenderat brev.
till förrättningen kallas
 • efterlevande make, maka, registrerad partner eller sambo – hen ska kallas till förrättningen även
  om hen inte är dödsbodelägare
 • dödsbodelägare enligt lag och testamente
 • efterarvinge enligt lag och testamente
 • förmyndare (vårdnadshavare) till minderårig dödsbodelägare eller efterarvinge (samtliga
  förmyndare kallas)
 • god man eller förvaltare om sådan finns för en person som ska vara kallad
dödsbodelägare kan vara
 • efterlevande make, maka eller registrerad partner
 • sambo om bodelning ska ske
 • arvinge på grund av släktskap
 • universell testamentstagare
 • efterarvingar

När förrättningsmännen och bouppgivaren har skrivit under bouppteckningen ska den lämnas in till Skatteverket för registrering.