Sambo & Äktenskap

SAMBO

Med sambo avses två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna gifter sig, avlider eller om samborna separerar och flyttar isär. När ett samboförhållande upphör sker en bodelning av samboegendomen. Man kan begära bodelning senast ett år efter att ett samboförhållande upphört. Vid dödsfall ska begäran om bodelning göras senast vid bouppteckningsförrättningen. Samboegendom utgörs endast av sambors gemensamma bostad och bohag om den har förvärvats för gemensam användning. Detta gäller oavsett vem som har betalat för egendomen. I samboegendomen ingår inte bilar, båtar, fritidshus, kontanter etc.

SAMBOAVTAL

Om man vill styra över vad som händer om samboförhållandet skulle ta slut ska man upprätta ett samboavtal och reglera hur eventuell egendom ska fördelas. Detta är särskilt viktigt om en av parterna har betalat den gemensamma bostaden eller gått in med mer pengar i kontantinsats. Det är alltid bra att upprätta ett samboavtal i början av ett förhållande när man står på god fot med varandra. Vi hjälper er med samboavtal.

ÄKTENSKAP OCH ÄKTENSKAPSFÖRORD

När man gifter sig är huvudregeln att makarnas egendom ska klassificeras som giftorättsgods och delas lika vid en eventuell skilsmässa. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna frångå denna huvudregel.

Det kan vara lämpligt att upprätta ett äktenskapsförord om någon av makarna är mycket förmögen och vill skydda sin egendom eller om någon av markarna är egen företagare och vill skydda aktierna i sitt eget bolag vid en eventuell skilsmässa. Vi hjälper till att upprätta äktenskapsförord.


Bodelning när äktenskap upplöses

Bodelning är den delning som görs av makars egendom när äktenskapets upplöses. Makars egendom kan vara villa, fritidshus, bil, båt, pengar på konton, aktier etc. Ett äktenskap kan upplösas genom skilsmässa eller om någon av makarna avlider. Man behöver inte göra en bodelning om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

En bodelning innebär att makarna delar upp egendomen mellan sig. Grundregeln vid en bodelning är hälftendelning efter avdrag för eventuella skulder. Fördelningen kan dock i undantagsfall jämkas om resultatet skulle bli oskäligt i förhållande till relationens längd, personernas ekonomiska situation och omständigheterna i övrigt.

Man kan göra en bodelning på egen hand eller med hjälp av en jurist. Kan man inte komma överens över huvud taget kan man begära att en bodelningsförrättare ska utses, vilket görs hos allmän domstol.

Vid bodelning är det viktigt att man upprättar ett formellt bodelningsavtal, i vilket bodelningen formaliseras. Det är viktigt att få bodelningen gjord i nära anslutning till skilsmässan, eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar lång tid i efterhand.


Bodelning när samboförhållande upplöses

Om man är sambor och ska separera kan en bodelning göras om någon begär det. Då delas värdet (efter avräkning av skulder) av bostad och inventariers om man köpt tillsamman för gemensamt bruk. I en bodelning mellan sambor ingår inte fritidshus eller sådant som man köpt var för sig. Man kan begära bodelning senast ett år efter att ett samboförhållande upphört. Vid dödsfall ska begäran om bodelning göras senast vid bouppteckningsförrättningen.