Allmänna
Uppdrags-
villkor

Senast uppdaterad 2021-01-04

1 Användning 

1.1. Genom att klienten anlitar BELLE Advokatbyrå för att tillhandahålla en tjänst accepterar klienten dessa allmänna uppdragsvillkor. 

1.2. Dessa allmänna uppdragsvillkor gäller för alla tjänster som BELLE Advokatbyrå tillhandahåller sina klienter. 

1.3. Har en skriftlig uppdragsbekräftelse skickats till klienten i samband med ett specifikt uppdrag, äger villkoren enligt bekräftelsen företräde framför dessa allmänna villkor i de delar som villkoren är oförenliga med varandra.

2    Våra tjänster

2.1   BELLE Advokatbyrå följer Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

2.2   Klienten har att tillse att utan dröjsmål tillhandahålla sådan fullständig och korrekt information som behövs för att genomföra uppdraget samt att BELLE Advokatbyrå löpande får information om eventuella förändringar för uppdraget. Om klienten eller tredje man som klienten hänvisat till dröjer med att tillhandahålla material eller information eller vidta åtgärder som krävs för att BELLE Advokatbyrå ska kunna genomföra uppdraget, kan detta orsaka förseningar och merkostnader som klienten är ansvarig för.

2.3   Uppdrag baseras på den information och det material som klienten tillhandahåller, om inte annat särskilt har överenskommit. BELLE Advokatbyrå utgår från att den information och det material som klienten lämnar är korrekt och fullständig, vilket innebär att BELLE Advokatbyrå inte verifierar den information eller material som klienten lämnar. Har klienten eller tredje man som klienten hänvisat till lämnat felaktig eller bristfällig information tar inte BELLE Advokatbyrå ansvar för de slutsatser eller rekommendationer som lämnats mot bakgrund av informationen eller materialet.

2.4   Uppdraget anpassas efter förutsättningarna i varje enskilt fall, baserat på den information som klienten lämnar samt de instruktioner som klienter ger. Mot bakgrund härav kan klienten inte använda de råd eller de handlingar som BELLE Advokatbyrå lämnar för annat ändamål än det avsedda. Utkast till dokument som BELLE Advokatbyrå tillhandahåller klienten under uppdragets gång utgör inte slutliga ställningstaganden. Detta medför att klienten inte kan förlita sig på, agera eller avstå från att agera med stöd av sådana utkast. 2.5   BELLE Advokatbyrås rådgivning omfattar inte möjliga skattekonsekvenser i det specifika uppdraget och inte heller rättsläget i andra jurisdiktioner än Sverige. 

2.6   Klienten har rätt att använda resultatet från BELLE Advokatbyrås arbete för de ändamål för vilka de har tillhandahållits. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till arbetsresultatet som BELLE Advokatbyrå skapar tillhör advokatbyrån. Dokument eller annat arbetsresultat som framställts av BELLE Advokatbyrå får inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföring, om annat inte har avtalats skriftligt.

3    Arkivering, sekretess, utlämnande av information m.m. 

3.1   BELLE Advokatbyrå kommunicerar med klienten och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. Även om e-post är ett effektivt sätt att kommunicera på innebär det risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. BELLE Advokatbyrå åtar sig inget ansvar för dessa risker. Om klienten skulle föredra att vi inte kommunicerar via exempelvis e-post ska klienten meddela detta till den advokat som är ansvarig för ärendet. 3.2   BELLE Advokatbyrå har s.k. spam- och virusfilter samt säkerhetsfunktioner som kan filtrera bort vissa e-postmeddelanden. Klienten bör därför förvissa sig om att skickade e-postmeddelanden kommit fram. 

3.3   Vid avslutande av ett uppdrag, är BELLE Advokatbyrå skyldig att arkivera i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som erhållits och framställts i uppdraget, i pappers- eller elektronisk form. Handlingarna arkiveras under så lång tid som enligt BELLE Advokatbyrås bedömning anses påkallat mot bakgrund av uppdragets art och omfattning, dock aldrig under kortare tid än vad som anges i lag eller Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed. 

3.4   BELLE Advokatbyrå är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. BELLE Advokatbyrå är vidare enligt lag hindrade att informera klienten om att misstankar föreligger eller om anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen.

4    Marknadsmissbruksdirektivet 

4.1   I det fall klienten kräver att BELLE Advokatbyrå ska upprätta och föra en insiderförteckning för att uppfylla klientens förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EC) och underliggande regler (gemensamt benämnt ”MAR”) måste klienten informera BELLE Advokatbyrå härom. Om klienten begär ett exemplar av en insiderförteckning som klienten instruerat BELLE Advokatbyrå att föra kommer den att kunna lämnas så snart som möjligt efter begäran som görs, under förutsättning att det sker inom fem år och en dag efter att förteckningen upprättades eller daterades. Klienten ansvarar själv för att hålla varje insiderförteckning som BELLE Advokatbyrå överlämnar till klienten hemlig och bara använda den för att fullgöra klientens förpliktelser enligt MAR.

4.2   BELLE Advokatbyrå vidtar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att personer som finns med i en insiderförteckning upprättat av BELLE Advokatbyrå är medvetna om de förpliktelser som det medför och de påföljder som finns för missbruk och otillbörlig spridning av prispåverkande information.

5    Uppdragets upphörande 

5.1   Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med BELLE Advokatbyrå genom att skriftligen begära att BELLE Advokatbyrå ska frånträda uppdraget. 

5.2   Klienten är ansvarig för de kostnader som uppstått för de tjänster som BELLE Advokatbyrå utfört eller övriga kostnader som BELLE Advokatbyrå haft för utförandet av uppdraget fram till och med det att uppdraget upphörde. 

5.3   I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger är BELLE Advokatbyrå skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

6    Kostnader och arvode 

6.1   BELLE Advokatbyrå har arvoden som överensstämmer med Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed. 

6.2   BELLE Advokatbyrås arvode baseras på uppdragets omfattning och art, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, värdet som uppdraget omfattar, uppdragets svårighet och betydelsen för klienten, eventuella risker för BELLE Advokatbyrå, den tid som ställts till förfogande för BELLE Advokatbyrå för fullgörande av uppdraget, uppnått resultat i uppdraget samt nedlagd tid i uppdraget. I det fall BELLE Advokatbyrå har meddelat ett visst timarvode inför uppdragets antagande utgör det en timkostnadsnorm som är utgångspunkten för advokatbyråns debitering. BELLE Advokatbyrå äger dock oaktat detta rätt till ett skäligt arvode varför slutligt arvode, utifrån i första meningen redovisade bedömningsgrunder, kan överstiga den redovisade timkostnadsnormen. 

6.3   Eftersom arvodet styrs endast delvis av nedlagd tid åtar sig inte BELLE Advokatbyrå att lämna en detaljerad tidredovisning där varje utförd åtgärd eller varje utfört arbetsmoment redovisas med därtill hörande tidsåtgång.

6.4   I de fall där klienten har gällande rättsskyddsförsäkring finns möjlighet att under vissa förutsättningar och i viss omfattning få ersättning för rättegångskostnader ur försäkringen. BELLE Advokatbyrå kan hjälpa klienten att ansöka om rättsskydd från försäkringen. Rätten till försäkringsersättning är vanligen begränsad vilket gör att även om försäkringen gäller så täcker den inte alla kostnader. De viktigaste villkoren för försäkringen framgår ofta när försäkringsbolaget skriftligt bekräftar försäkringsfallet. För fullständig information om försäkringsvillkoren krävs att klienten tar del av försäkringsavtalsbestämmelserna. För det fall klienten önskar utnyttja rättsskydd ska klienten meddela BELLE Advokatbyrå detta när uppdraget lämnas. 

6.5   En förlorande part i en domstolsprocess eller skiljeförfarande kan åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader, helt eller delvis. Det är dock inte alltid samtliga kostnader som är ersättningsbara. Oavsett om klienten vinner eller förlorar i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande är klienten ansvarig att betala för de tjänster som BELLE Advokatbyrå har utfört och för de kostnader som BELLE Advokatbyrå har haft i samband med att BELLE Advokatbyrå företrätt klienten. 

6.6   I de fall rättsskydd eller liknande tillämpas har BELLE Advokatbyrå ändå rätt att få arvode och annan ersättning för uppdraget enligt vad som angivits ovan. BELLE Advokatbyrå är således inte bundna av de ersättningsnormer som försäkringsvillkoren uppställer. Klienten är betalningsansvarig även för fakturabelopp som överstiger försäkringsersättningen. Oberoende av rättsskydd äger vi rätt att löpande fakturera arvode och kostnadsersättning hänförligt till uppdraget. 

6.7   I de fall ett fast arvode har överenskommits gäller detta endast om detta avtalats skriftligt samt under förutsättning att klienten har tillhandahållit BELLE Advokatbyrå ett fullständigt och korrekt informationsunderlag om uppdraget i tiden innan överenskommelse om det fasta arvodet träffades samt att klienten fullgör sina skyldigheter i enlighet med vad som anges ovan. 

6.8   Kostnader för resor och andra utgifter hänförliga till genomförandet av uppdraget faktureras klienten. BELLE Advokatbyrå kan betala begränsade utgifter för klientens räkning och fakturerar klienten i efterskott. BELLE Advokatbyrå kan dock be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till klienten för betalning.

7    Fakturering 

7.1   Utgångspunkten är att BELLE Advokatbyrå fakturerar löpande varje månad. Fakturorna kan antingen vara a conto, delfakturor eller slutliga. En a contofaktura anger inte nödvändigtvis en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för de tjänster BELLE Advokatbyrå utfört. I de fall BELLE Advokatbyrå fakturerar er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto. 

7.2   Som utgångspunkt begär BELLE Advokatbyrå förskott innan påbörjande av uppdraget. Inbetalt förskott kommer att användas till att reglera BELLE Advokatbyrås framtida fakturor till klienten. Den slutliga kostnaden för BELLE Advokatbyrås arbete i uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. 

7.3   Om inte annat anges anger BELLE Advokatbyrås fakturor ett förfallodatum som infaller 10 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att BELLE Advokatbyrå mottagit betalning av fakturan. För det fallet betalning inte erläggs i tid samarbetar BELLE Advokatbyrå med Fortnox inkassoservice.

8    Ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning 

8.1   BELLE Advokatbyrå innehar Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. 

8.2   Om inte annat särskilt överenskommits är BELLE Advokatbyrås ansvar gentemot klienten begränsat till belopp som kan utfås genom ansvarsförsäkringen. 

9    Ändringar

9.1    Dessa allmänna villkor kan ändras av BELLE Advokatbyrå. Den senaste avtalsversionen finns alltid tillgänglig på hemsidan: www.belleadvokat.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som har påbörjats efter det att den ändrade versionen publicerades på hemsidan. 

9.1   Kopia av den senaste versionen av dessa allmänna villkor tillställs klient på begäran.