ASYL

ASylansökan

Om du kommer till Sverige och vill söka asyl ska du så snart som möjligt kontakta Migrationsverket med din asylansökan.

Vi på BELLE Advokatbyrå åtar oss regelbundet uppdrag som offentligt biträde och du kan även begära oss som ditt offentliga biträde vid Migrationsverket. Vi biträder ofta klienter i asylprocessen.

Söker du jurist eller advokat för asylrätt och migrationsrätt i Stockholm (Spånga, Vällingby, Järva, Rinkeby, Tensta, Kista, Solna, Sundbyberg) så har du kommit rätt. Söker du jurist eller advokat för asylrätt och migrationsrätt i Norrtäjle, Uppsala, Västerås så har du kommit rätt.

Vi har erfarenhet av att hjälpa människor från hela världen att få en rättssäker asylprocess.

Vi hjälper dig med uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visum, medborgarskap m.m. Välkommen!


Skäl att få skydd i Sverige

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Flykting

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Alter­na­tivt skydds­be­hö­vande

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som löper risk att straffas med döden, löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring som grundas på EU-regler.

Skydd i andra fall

Asylsökande kan i undantagsfall få uppehållstillstånd trots att de inte behöver skydd mot förföljelse. Det krävs särskilda omständigheter som innebär att ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden. Det kan till exempel handla om personer med ett synnerligen allvarligt hälsotillstånd eller om personer som har utsatts för människohandel.