Skip links

ASYL

Asyl

Om du kommer till Sverige och vill söka asyl ska du så snart som möjligt kontakta Migrationsverket med din asylansökan.

Vi på BELLE Advokatbyrå åtar oss regelbundet uppdrag som offentligt biträde och du kan även begära oss som ditt offentliga biträde vid Migrationsverket.

Skäl att få skydd i Sverige

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt.

Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Flykting

Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av

•ras
•nationalitet
•religiös eller politisk uppfattning
•kön
•sexuell läggning eller
•tillhörighet till viss samhällsgrupp.

Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper.

Den som bedöms vara flykting får en flyktingstatusförklaring som är en internationellt erkänd status grundad på både FN:s flyktingkonvention och EU-regler.

tank-203496_1920

Alter­na­tivt skydds­be­hö­vande

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som

•löper risk att straffas med döden
•löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
•som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får en alternativ skyddsstatusförklaring som grundas på EU-regler.

people-2605526_1920

Skydd i andra fall

Asylsökande kan i undantagsfall få uppehållstillstånd trots att de inte behöver skydd mot förföljelse.

Det krävs särskilda omständigheter som innebär att ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella åtaganden. ’

Det kan till exempel handla om personer med ett synnerligen allvarligt hälsotillstånd eller om personer som har utsatts för människohandel.

application-1883453_1920

Arbetstillstånd

Om du har fått avslag på din asylansökan i Sverige och fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet vunnit laga kraft kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd i Sverige, under förutsättningar att vissa villkor är uppfyllda.

Vi biträder dig med att ansöka om arbetstillstånd i Sverige och vi ser till att processen går smidigt.

Krav för att få arbetstillstånd i Sverige om du fått avslag på din asylansökan

För att få arbetstillstånd ska

•din ansökan om arbetstillstånd ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor (14 dagar) efter att beslutet på din ansökan om asyl fått laga kraft
•du kunna styrka din identitet med ett godkänt pass eller annan id-handling
•du ha haft AT-UND under tiden du har varit asylsökande
•du ha varit anställd de senaste fyra månaderna
•du ha ett erbjudande om arbete hos samma arbetsgivare i minst tolv månader till

•anställningsvillkoren i ditt anställningserbjudande vara på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom branschen eller yrket i Sverige.

I anställningsvillkoren ingår förutom lön även sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring.

Kraven måste ha varit uppfyllda under de senaste fyra månaderna av din anställning
•du som arbetar deltid ha arbetat i en sådan omfattning att deltidstjänsten motsvara kollektivavtalsenlig lön inom ditt yrke samt uppgå till minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Kraven gäller även fyra månader bakåt i tiden.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss för ett första samtal.

Kontakta oss