BOLAGSRÄTT

Bolagsrätt

Vi är dedikerade att stötta företag genom varje fas av deras bolagsresa. Från nystartade entreprenörer till etablerade företag, erbjuder vi skräddarsydda juridiska lösningar som är utformade för att effektivt navigera genom bolagsrättens komplexa landskap.

Inom bolagsrättens område kan vi hjälpa er med bildande av aktiebolag, köp- och försäljning av bolag, nyemission och löpande rådgivning till bolagsledning och styrelse. Vi informerar om bästa praxis inom bolagsstyrning, för att hjälpa dig etablera policydokument som överensstämmer med gällande regelverk. Vi kan hjälpa er med strategiska frågor, relationer med aktieägare, compliance-frågor m.m.

Vi erbjuder även hjälp med planering och genomförande av ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma. Vi åtar oss uppdrag som stämmoordförande och/eller sekreterare vid bolagsstämma.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. För att starta ett aktiebolag behöver man en kapitalinsats om minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvarar de aktier som aktieägarna har som bevis för att de äger aktier bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten.

Aktiebolag måste ha en styrelse. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en  styrelsesuppleant. Om styrelsen har två eller fler styrelseledamöter ska en av dem vara ordförande. I publika bolag måste det finnas minst tre styrelseledamöter varav en ska vara ordförande. 

Privata aktiebolag kan ha en verkställande direktör (vd) men måste inte. Publika aktiebolag måste ha en vd. I publika bolag får inte vd och ordförande vara samma person. Om bolaget ska ha en vd tillsätts den av styrelsen. 

Revisorn är den som ska granska aktiebolagets årsredovisning samt styrelsens och vd:s förvaltning av aktiebolaget. Små  privata aktiebolag behöver normalt sett inte ha revisor. Publika aktiebolag måste ha revisor. Företag som har revisor ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen.  

Vi erbjuder rådgivning kring frågor som är kopplade till att starta, köpa, äga, sälja och avveckla aktiebolag.

nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut nya aktier mot betalning. Ett bolag kan göra nyemissioner exempelvis för att finansiera investeringar eller finansiera en expansion. Det är i regel styrelsen som skriver ett förslag till beslut om nyemission.

Ett förslag om nyemission ska i allmänhet innehålla beloppet som aktiekapitalet ska öka med, antalet aktier som ska ges ut, det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen), när aktieteckningen ska ske eller att teckning ska ske genom betalning, vem eller vilka som har rätt att teckna aktierna, hur styrelsen ska fördela aktier som inte tecknas med företrädesrätt (gäller företrädesemissioner, när aktierna ska betalas samt från vilken tidpunkt (det räkenskapsår) de nya aktierna ska ge rätt till utdelning.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission ska finnas tillgängligt för aktieägarna minst två veckor före bolagsstämman. För noterade aktiebolag gäller att dessa handlingar måste finnas tillgängliga under minst tre veckor före stämman.

Vi åtar oss regelbundet att agera legal rådgivare vid emission.



löpande rådgivning

Vi erbjuder styrelserådgivning till bolag och föreningar, innebärandes att vi stöttar och hjälper styrelsen i dess arbete med att följa relevanta lagar och regler och upprätthålla ett långsiktigt och produktivt styrelsearbete.

Vi åtar oss att tillse att styrelsemöten hålls regelbundet och att en särskild agenda följs samt att protokoll förs och att beslut fattas i laga ordning.

bolagsstämma

Alla aktiebolag ska hålla bolagsstämma varje år för att bl.a. fastställa resultat- och balansräkningen i årsredovisningen, bestämma hur bolaget ska disponera årets vinst eller förlust, om styrelsen och den verkställande direktören ska få ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret och vilka som ska sitta i styrelsen.

Det är flera praktiska detaljer man måste fundera över inför en bolagsstämma, så som när stämman ska äga rum och följaktligen när själva kallelsen till stämma ska offentliggöras. Man bör även fundera över vilka beslutsförslag, utöver ordinarie beslutsförslag, som ska finnas med i kallelsen. Kanske vill man fatta beslut om emission eller ett emissionsbemyndigande.

Man bör även fundera över det praktiska genomförandet av stämman. Hur anmälningar ska tas emot och hanteras och vilka handlingar som ska tas fram inför stämman.

Vi erbjuder tjänster kring planering och genomförande av bolagsstämma.

stämmoordförande

För att undvika misstag och formfel kan det ibland vara skönt att anlita en extern stämmoordförande som ser till att allt går rätt till vid beslutsfattandet. Vi erbjuder tjänsten extern stämmoordförande till fast pris eller löpande per timme, beroende på vad som passar er bäst

sekreterare vid bolagstämma

Ibland kan det vara skönt att få det säkerställt att beslut fattade vid stämman antecknas i vederbörlig ordning i det protokoll som sedan ska användas som underlag vi registrering hos Bolagsverket. Vi erbjuder tjänsten extern sekreterare till fast pris eller löpande per timme, beroende på vad som passar er bäst.