Skip links

Author: Jennifer Jankevics

IMY förändrar sin tillsynsverksamhet

Av integritetsskyddsmyndighetens (IMY) årsredovisning som nyligen offentliggjordes kan utläsas att IMY under 2021 har genomfört en genomgripande reform av sin klagomåls- och tillsynsprocess. Förändringen innebär att IMY:s tillsyn i huvudsak kommer baseras på klagomål från enskilda och i mindre utsträckning än tidigare inriktas utifrån riskbedömningar.

Om tredjelandsöverföring, EU:s beslut om UK samt nya standardavtalsklausuler

I veckan fattade EU beslut om att UK säkerställer adekvat skyddsnivå, vilket innebär att en personuppgiftsansvarig kan överföra personuppgifter till Storbritannien, utan särskilt tillstånd. Tidigare i juni fattade EU även beslut om att anta nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring, som kan användas istället för personuppgiftsbiträdesavtal. Överföring

Nytt sanktionsbeslut från Integritetsskyddsmyndigheten

Den 21 juni 20221 konstaterade IMY att SL brutit mot dataskyddsförordningen när biljettkontrollanter utrustats med kroppskameror som spelar in bild och ljud. IMY utfärdade därför en administrativ sanktionsavgift mot SL på 16 miljoner kronor. SL har utrustat biljettkontrollanter med kroppsburna kameror i syfte att förebygga

Sanktionsavgifter i 1177 Vårdguiden-ärendet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) meddelade den 8 juni att de är klara med sin granskning av händelsen då inspelade samtal till 1177 fanns tillgängliga oskyddade på internet.1177 Vårdguiden är en sjukvårdstjänst som erbjuds och ägs av samtliga Sveriges 21 regioner. IMY, tidigare Datainspektionen, inledde först en granskning

Nytt tillsynsbeslut från Datainspektionen gällande överträdelse av GDPR

Utbildningsnämnden i Stockholms stad åläggs att betala en administrativ sanktionsavgift på 4 000 000 sek Utbildningsnämnden ansvarar för driften av kommunal verksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden nyttjar ett flertal system och e-tjänster (bl.a. Skolplattformen) i dess pedagogiska och administrativa verksamhet. Nämnden är

Bolag på First North tvingas betala vite motsvarande fyra årsavgifter bland annat på grund av felaktig hantering av kallelse till årsstämma.

Den 2 april 2020 offentliggjorde bolaget ett pressmeddelande om kallelse till bolagets årsstämma 2020. Pressmeddelandet innehöll information om tid och plats för årsstämman samt förutsättningarna för aktieägarnas deltagande vid denna. Av pressmeddelandet framgick vidare att den fullständiga kallelsen till årsstämma funnits tillgänglig på bolaget hemsida.