Arv & Testamente

TESTAMENTE

När en person avlider fördelas dennes tillgångar enligt lag. Om man önskar en annan fördelning av sina tillgångar måste man upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara undertecknat och namnteckningen ska bevittnas av två personer som samtidigt närvarar. Det är viktigt att observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. För att en sambo ska få ärva måste ett testamente upprättas.

LAGLOTT

Man kan aldrig göra sina barn helt arvlösa, utan de har alltid rätt att få ut sin laglott efter dödsfallet. Laglotten motsvarar hälften av kvarlåtenskapen. Har man särkullbarn är det extra viktigt att tänka på konsekvenserna för den efterlevande makan/maken vid ett dödsfall. Kommer denne kunna bo kvar i huset? Vi hjälper till att utforma fullmakter.

FRAMTIDSFULLMAKT

Framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta tillvara sin rätt. Tanken är att det är fullmaktshavaren som ska avgöra när tidpunkten har inträtt. Framtidsfullmakten är ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter. Vi hjälper till att utforma framtidsfullmakter.

Ta kontakt
med  oss idag

Vi ringer upp
så fort som möjligt