Försvar

BROTTMÅL

Söker du advokat brottmål Stockholm? Då har du kommit rätt. Vi åter oss uppdrag som försvarsadvokat (offentlig försvarare eller privat försvarare) i Stockholm, Solna, Sundbyberg Västerort, Spånga, Tensta, Rinkeby, Vällingby, Södertörn, Nacka, Järfälla, Uppsala, Norrtälje, Västerås.

Vi åtar oss uppdrag som försvarsadvokat, brottmålsadvokat över hela landet. Om du är misstänkt för brott har du rätt till en försvarare. Vi åtar oss både uppdrag som offentlig försvarare och privat försvarare.

Du kan vara trygg i att vi kommer att ta tillvara dina rättigheter och strida för dig. Väljer du en advokat från vår byrå kan du vara trygg i att vi kommer att stå vid din sida i vått och torrt. Vi är alltid tillgängliga med kort varsel på vår jourtelefon 079-347 49 87

GRIPEN, ANHÅLLEN, HÄKTAD

Om det finns skäl att anhålla en person kan ett beslut om att gripa personen fattas polis eller åklagare. Den som har blivit gripen ska förhöras så snart som möjligt. Efter förhöret beslutar åklagaren att den gripne ska anhållas, om det finns skäl för det. Om personen inte ska anhållas, ska beslutet om gripande omedelbart hävas. En person får anhållas i avvaktan på att domstol ska pröva en fråga om häktning. En person får också anhållas om det är av stor vikt för utredningen. Ett beslut om att anhålla någon fattas av åklagare. Senast klockan 12 på den tredje dagen efter ett beslut om anhållande, måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol.  

En person som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse i ett år eller mer får häktas om det finns risk för att han eller hon

  • kommer att hålla sig undan
  • försvårar utredningen
  • fortsätter att begå brott.

Andra skäl till häktning kan till exempel vara att en person som är på sannolika skäl misstänkt för ett brott

  • är okänd och vägrar uppge sitt namn och sin adress
  • inte är folkbokförd i Sverige och det finns risk för att personen lämnar landet.

Beslut om häktning ska som regel alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan. Beslut om häktning fattas av domstol. Efter att häktningen är beslutad ska åklagaren väcka åtal senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.

Kallad till polisförhör?

Om du blir misstänkt för brott har du alltid rätt att ha med en försvarare på polisförhör. Vid allvarligare brottsmisstankar har du rätt till en offentlig försvarare vilket innebär att advokaten betalas av staten. Om du blir misstänkt för ett allvarligt brott ska du alltid kontakta en advokat så fort du blir misstänkt. Om du inte beviljas en offentlig försvarare, eller inte får byta till den advokat du begär, har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

VAD HÄNDER OM NÅGON POLISANMÄLER DIG OCH DU ÄR MISSTÄNKT FÖR ETT BROTT?

Om polisen beslutar att inleda en förundersökning/brottsutredning utses en förundersökningsledare. Det blir en polis eller en åklagare beroende på hur grovt brottet är. Det som kommer fram under förundersökningen (bl.a. vid polisförhör) och som är av vikt för ett eventuellt åtal sammanställs i ett förundersökningsprotokoll. Om åklagaren anser att brottet är styrkt/kan bevisas, lämnas en så kallad stämningsansökan till tingsrätten (åtal väcks). I annat fall läggs förundersökningen ner.

aktiemarknadsrelaterad brottslighet

Marknadsmissbruksförordningen innehåller förbud mot marknadsmissbruk; dvs. förbud mot insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation. Advokaten Jennifer Jankevics har flera års erfarenhet från aktiemarknaden och åtar sig uppdrag som försvarare åt personer som misstänks för aktiemarknadsrelaterad brottslighet, så som otillbörlig marknadspåverkan och insiderbrott.

Otillbörlig marknadspåverkan

Otillbörlig marknadspåverkan innebär att någon påverkar en aktiekurs på ett sätt som är olagligt. Vanliga marknadsmissbruk är bland annat att man skriver om en viss aktie i ett nätforum på ett sätt som är ägnat att höja eller sänka aktiekursen. Ett annat exempel är när man handlar med sig själv, genom att använda olika konton. Ett ytterligare exempel är att göra ett eller flera återkommande köp i en aktie (enpetare) och därigenom vilseleda andra aktörer om priset på aktien.

INSIDERBROTT

Förbud mot insiderhandel innebär att det är förbjudet för en person som har insiderinformation att nyttja den för sin egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, genom att köpa eller sälja aktier som information rör. Insiderinformation definieras som information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrumentet.

BOKFÖRINGSBROTT

Alla som driver näringsverksamhet är skyldiga att bokföra affärshändelser. Bokföring innebär att man löpande ska bokföra affärshändelser så att det går att följa bolagets ekonomiska ställning. Bokföringsbrott innebär att man inte bokför affärshändelser, inte sparar kvitton eller andra verifikationer eller att man lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen. Att inte upprätta årsredovisning i tid kan utföra bokföringsbrott. 

Om brottet är grovt, kan man dömas för grovt bokföringsbrott. Ett brott kan bedömas som grovt om  vara grovt om det handlar om stora summor pengar, en falsk handling har använts, brottet har begåtts systematiskt eller att brottet är av särskild farlig art.

narkotikabrott

Narkotikabrott är ett vanligt typ av brott i Sverige. 

Vad är narkotikabrott?

Det är att sälja, framställa, förvärva, bearbeta, transportera och inneha narkotika. Det är också olagligt att förmedla kontakter mellan säljare och köpare.

Vad är straffet för narkotikabrott?

Narkotikabrott kan leda till fängelse i upp till tio år. Om narkotikabrottet anses som ringa kan man dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Normalgraden för narkotikabrott innebär fängelsestraff lägst 14 dagar och högst tre år. Straffet för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling innebär fängelse i lägst två och högst sju år. För synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och högst tio år.

Hur mycket är narkotikabrott? Och vart går gränsen för ringa narkotikabrott? Vad är eget bruk?

När man ska bestämma om ett brott ska ses som ringa eller inte beaktar man flera omständigheter. Exempelvis vilken typ av narkotika det är frågan om och hur stor mängd. Om man själv använder narkotika och får lämna urinprov och det visar på ett positivt svar, räknas det som ringa narkotikabrott. När det gäller kokain har Högsta domstolen bestämt att gränsen mellan ringa narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden går vid 0,6 gram kokain.

Hur mycket böter för narkotikabrott?

Vid ringa narkotikabrott blir det enligt praxis 30 dagsböter. Vid narkotikabrott av normalgraden finns fängelse i straffskalan.

Läs gärna mer om straffvärde för olika typer av narkotika kopplat till mängd.  https://belleadvokat.se/brottmal/narkotikapraxis/


OM straff och påföljder 

Många av våra klienter vill veta vad de riskerar för påföljd om de blir dömda för brott. Nedan följer fördjupning kring straffmätning och påföljder.

Villkorlig dom eller skyddstillsyn

Eftersom domstolen i första hand inte ska välja fängelse som påföljd kan den välja att döma den tilltalade till villkorlig dom eller skyddstillsyn, om rätten skulle finna att förutsättningarna för sådana påföljder är för handen. Förutsättningarna är bl.a. att den tilltalade inte tros riskera att göra sig skyldig till annan brottslighet under tiden, och i allmänhet lever under ordnade former. Utgångspunkten är att villkorlig dom förenas med dagsböter; högst tvåhundra dagsböter, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte (27 kap. 2 § BrB) Skyddstillsyn får också förenas med dagsböter, högst tvåhundra, vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte (28 kap. 2 § BrB).

Om förutsättningarna för samhällstjänst är uppfyllda (samtycke finns och den tilltalade bedöms vara lämplig att utföra samhällstjänst) får rätten döma till villkorlig dom eller skyddstillsyn i förening med samhällstjänst. En föreskrift om samhällstjänst ska avse skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst fyrtio och högst tvåhundrafyrtio timmar (27 kap. 2 a§ BrB och 28 kap. 2 a§ BrB). Antalet timmars samhällstjänst påverkas av det alternativstraff som domstolen anger i sin dom, dvs. hur långt fängelsestraff som hade utdömts om fängelse valts som påföljd för brottet.

Läs mer om straff och påföljder här https://belleadvokat.se/brottmal/om-straff-och-pafoljder/