FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Fastighetsrätt, Fastighetsrätt den del av juridiken som behandlar förvärv, ägande och nyttjande av fast egendom. Fastighetsrätten regleras till stor del i Jordabalken. Vi har erfarenhet av att handlägga fastighetsrättsliga frågor; exempelvis när det uppstår fel i en fastighet eller fel bostadsrätt, eller om man är missnöjd med ett beviljat bygglov och vill överklaga detta.

köparens undersökningsplikt

En köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt. Om undersökningsplikten inte har uppfyllts och det föreligger fel i fastigheten kan det bli svårt att kräva ersättning eller avhjälpande av felet från säljaren. Det rekommenderas att anlita en egen besiktningsman som har erfarenhet av att granska fastigheter och upptäcka eventuella fel, innan köpet genomförs.

faktiskt fel

Faktiskt fel föreligger när fastigheten avviker från vad som sägs i köpeavtal och tillhörande objektsbeskrivning eller vad du som köpare kunde ha förutsatt vid köpet.

avdrag, hävning eller skadestånd

Om undersökningsplikten är uppfylld och det föreligger faktiskt fel har köparen rätt till avdrag på köpeskillingen och i vissa fall har köparen rätt att häva köpet. Köparen kan även ha rätt till skadestånd.