AVTALSRÄTT

AVTALSRÄTT

Välkommen till vår advokatbyrå, där vi erbjuder affärsjuridisk expertis med ett särskilt fokus på småföretag och startups. Vår byrå står redo att bistå er med allt från avtalsförhandlingar till juridisk granskning och upprättande av olika typer av avtal. Vi kan även utföra en juridisk hälsokontroll på ert företag och identifiera och bedöma potentiella risker i era affärsavtal.

Vårt huvudkontor finns i Spånga, strax utanför Stockholm city. Vi kan även avtala tid och ta emot er på något av våra besökskontor i Norrtälje, Uppsala och Västerås. Självfallet erbjuder vi digitala möten.

Vi finns här för att säkerställa att era affärsavtal inte bara är juridiskt korrekta utan även optimerade för era unika behov. Vi har erfarenhet inom en bred kategori av avtal, inklusive men inte begränsat till köp-, hyres-, samarbets-, tillverknings-, leverantörs-, anställningsavtal, samt avtal om aktieöverlåtelser och sekretess. Vi arbetar även med IT-avtal, så som EULA och andra licensavtal.

Avtal utgör grunden för nästan alla affärstransaktioner och är avgörande för att skydda era intressen, minimera risker och främja goda affärsrelationer. En professionellt utformad avtalsstruktur kan vara avgörande för att undvika missförstånd och konflikter. Vår expertis inom avtalsrätt säkerställer att era avtal inte bara är juridiskt hållbara utan också anpassade för att stödja era affärsmål och strategier

I en värld där kostnadsfria avtalsmallar lätt kan hittas online, betonar vi vikten av att låta professionella advokater skräddarsy era avtal. Ett felaktigt utformat avtal kan leda till onödiga och dyra juridiska tvister.

Låt oss ta hand om era juridiska behov, så att ni kan fokusera på att växa och utveckla ert företag. Vi erbjuder olika former av paketlösningar så att ni ska känna en förutsägbarhet kring kostnader. 

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan stödja er i er affärsresa.

VAD ÄR ETT EULA?

På vår advokatbyrå förstår vi vikten av att skydda både skaparna och användarna av programvara. Ett EULA, eller slutanvändarlicensavtal, spelar en central roll i denna process. I Sverige är EULAs inte specifikt reglerade genom lagstiftning, men de utgör ett viktigt juridiskt verktyg för att fastställa villkoren under vilka en programvara får användas. Detta avtal mellan programvaruutvecklaren eller -utgivaren och slutanvändaren definierar användarrättigheter samt begränsningar och bidrar till att minimera utvecklarens ansvar.

Ett EULA är särskilt vanligt inom områden som mobila applikationer, videospel och olika mjukvaruapplikationer, och fokuserar på licensieringsaspekter av programvaran. Till skillnad från bredare villkorsavtal täcker EULA specifikt rättigheten att använda mjukvaran och kan integreras inom ett omfattande mjukvarulicensavtal.

När det gäller skydd mot patentintrång, är det väsentligt att förstå att EULAs primärt hanterar licensieringsrättigheter och inte direkt adresserar patentfrågor. Patentintrång, som involverar otillåten användning eller försäljning av skyddat material, regleras separat genom upphovsrättslig lagstiftning.

För att effektivt skydda såväl skapare som användare av programvaran, bör ett EULA innehålla flera viktiga element:

Skydd av immateriella rättigheter: Detta säkerställer att programvarans upphovsrätt skyddas genom att klargöra hur programvaran får och inte får användas.

Användarrättigheter: Avtalet bör tydligt definiera under vilka villkor programvaran får användas, inklusive installation på enheter och eventuell kommersiell användning.

Programvarulicenser: Det bör specificera vilken typ av licens användaren erhåller, exempelvis per användare, per enhet, eller som en prenumeration.

Ansvarsbegränsningar: För att skydda utvecklaren från rättsliga åtgärder ska avtalet innehålla klausuler som begränsar ansvar för skador som uppstår genom användningen av programvaran.

Konsekvenser vid avtalsbrott: Detta beskriver vilka åtgärder som kan vidtas mot användaren om villkoren i avtalet inte efterlevs.

Dessutom är det avgörande att inkludera garantier och ansvarsfriskrivningar för att hantera eventuella funktionsstörningar, samt en begränsning av ansvar för skador som kan uppstå till följd av användningen av programvaran. Slutligen bör kontaktinformation finnas tillgänglig så att användare enkelt kan nå ut till företaget med frågor eller funderingar om EULA.

”Ett bra omdöme från en klient är det ultimata kvittot på vårt arbete”

”Vi fick hjälp med avtalsrelaterade frågor i samband med en transaktion. Vi är så nöjda. Väldigt okomplicerat , tydligt och effektivt”

Styrelseledamot i Teknikillustratörerna Forslund & Co AB

AKTIEÄGARAVTAL

Byrån biträder ofta företagare med upprättande av aktieägaravtal (kompanjonsavtal). Är man mer fler än en aktieägare i ett aktiebolag rekommenderas att man tar fram ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter kopplade till det gemensamma ägandet av aktier i bolaget.

Frågor som är viktiga att tänka på vid utformning av aktieägaravtal är bl.a;

  • Finansiering – ska delägare vara skyldig att skjuta till ytterligare medel om kapitalbrist uppstår?
  • Beslutsfattande – finns det frågor som delägarna bör vara ense om för att beslut ska kunna fattas?
  • Driftsmässiga ansvarsområden – ska sådana finnas? Hur ska ni som delägare dela upp arbetet i bolaget?
  • Passivitet – vad händer om någon delägare är passiv en längre tid? Ska övriga delägare kunna köpa ut den felande parten?
  • Konkurrens – ska det vara tillåtet att bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet?
  • Äktenskapsförord – ska det föreskrivas att aktierna i bolaget ska vara varje delägares enskilda egendom?
  • Värdering – ofta en punkt där oenighet kan uppstå. Hur ska bolaget värderas?
  • Försäljning av aktier – ska det vara tillåtet att sälja sina aktier till vem som helst utan att först erbjuda aktierna till befintliga delägare?