AVTALSRÄTT

AVTALSRÄTT

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda olika typer av bolag, särskilt småbolag och startups, med affärsjuridiska frågeställningar. Byråns tjänster inom affärsjuridik om fattar Avtalsrätt Vi hjälper till med upprättande av avtal, förhandlingar av avtal, granskning av avtalsutkast m.m. Vi har erfarenhet av de flesta avtalstyper, så som köp, hyra, samarbetsavtal, tillverknings- och leverantörsavtal, anställningsavtal, allmänna villkor, fullmakter, kommissionsavtal, personuppgiftsbiträdesavtal m.fl.

AKTIEÄGARAVTAL

Byrån biträder ofta företagare med upprättande av aktieägaravtal (kompanjonsavtal). Är man mer fler än en aktieägare i ett aktiebolag rekommenderas att man tar fram ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter kopplade till det gemensamma ägandet av aktier i bolaget.

Frågor som är viktiga att tänka på vid utformning av aktieägaravtal är bl.a;

  • Finansiering – ska delägare vara skyldig att skjuta till ytterligare medel om kapitalbrist uppstår?
  • Beslutsfattande – finns det frågor som delägarna bör vara ense om för att beslut ska kunna fattas?
  • Driftsmässiga ansvarsområden – ska sådana finnas? Hur ska ni som delägare dela upp arbetet i bolaget?
  • Passivitet – vad händer om någon delägare är passiv en längre tid? Ska övriga delägare kunna köpa ut den felande parten?
  • Konkurrens – ska det vara tillåtet att bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet?
  • Äktenskapsförord – ska det föreskrivas att aktierna i bolaget ska vara varje delägares enskilda egendom?
  • Värdering – ofta en punkt där oenighet kan uppstå. Hur ska bolaget värderas?
  • Försäljning av aktier – ska det vara tillåtet att sälja sina aktier till vem som helst utan att först erbjuda aktierna till befintliga delägare?Ta kontakt
med  oss idag

Vi ringer upp
så fort som möjligt