Målet handlar om ”rätten att bli bortglömd” och Googles rutiner i samband med att en enskild person begär att få en eller flera länkar till webbsidor med personuppgifter raderade från den lista över sökresultat som visas vid en sökning på personens namn.

I juni 2018 inledde Datainspektionen ett tillsynsärende mot Google efter att ha funnit att sökträffar från två klagande fortfarande visades vid sökning på de enskilda personernas namn trots att de tidigare begärt att bli bortglömda. Ärendet avslutades genom att Datainspektionen fattade det nu aktuella beslutet att Google ska betala en administrativ sanktionsavgift på 75 miljoner kronor. Dessutom förelades Google att dels upphöra att lämna viss vilseledande information till enskilda i sitt webbformulär för begäran om borttagande, dels upphöra att informera webbansvariga efter att en sådan begäran har beviljats av Google.

Google yrkade i Förvaltningsrätten i Stockholm att Datainspektionens beslut om sanktionsavgift i första hand skulle upphävas, i andra hand att sanktionsavgiften skulle sänkas.

Google ansåg att informationen till webbansvariga är nödvändig för ändamål som rör sökmotorleverantörers, webbansvarigas och internetanvändares grundläggande rätt till yttrande- och informationsfrihet.

Frågan var om Googles rutin, att regelmässigt informera webbansvariga om att Google har tagit bort en webbadress till följd av en begäran från en enskild, innebär att Google behandlar personuppgifter i strid med artikel 5.1 b och artikel 6 dataskyddsförordningen.

Förvaltningsrätten kom fram till att det inte krävs att namnet på personen framgår av meddelandet från Google för att personen ska kunna identifieras av den webbansvarige. Den information som framgår är tillräcklig och risken för identifiering kan inte anses vara försumbar.

Frågan var även om Google behandlade personuppgifterna med stöd av samtycke? Förvaltningsrätten fann att den behandling av personuppgifter som sker då Google skickar meddelanden till webbansvariga inte grundar sig på den enskildes samtycke.

Den enskilde har visserligen informerats om att information kan komma att skickas till den webbansvarige och genom att kryssa i en ruta godkänt detta. Av Googles webbformulär framgår emellertid att enskilda som begär borttagning inte har möjlighet att lämna ett separat samtycke för den behandling som avser information till webbansvariga. En enskild är tvärtom tvungen att godkänna behandlingen för att Google över huvud taget ska ta ställning till begäran om borttagning. Det samtycke som en enskild lämnar i fråga om information till webbansvariga kan därmed inte anses vara frivilligt lämnat i den mening som avses i dataskyddsförordningen.

Förvaltningsrätten fann att den administrativa sanktionsavgiften skulle bestämmas till sammanlagt 52 miljoner kronor.

Kammarrätten i Göteborg konstaterade att Googles rutin att regelmässigt informera webbansvariga om att sökträffar har tagits bort utgör en behandling av personuppgifter som inte är förenlig med dataskyddsförordningen.

Kammarrätten fann dock att Google har tagit bort enskilda sökträffar utan onödigt dröjsmål. Kammarrätten sänkte därför sanktionsavgiften med ytterligare 2 miljoner kronor, till 50 miljoner kronor.


Hitta domen här:
https://www.domstol.se/nyheter/2021/11/googles-rutin-strider-mot-gdpr/

Categories:

Tags:

Comments are closed