Av integritetsskyddsmyndighetens (IMY) årsredovisning som nyligen offentliggjordes kan utläsas att IMY under 2021 har genomfört en genomgripande reform av sin klagomåls- och tillsynsprocess.

Förändringen innebär att IMY:s tillsyn i huvudsak kommer baseras på klagomål från enskilda och i mindre utsträckning än tidigare inriktas utifrån riskbedömningar.

IMY kommer att behandla alla inkomna klagomål från enskilda och, där det är lämpligt, inleda tillsyn och utreda den sakfråga som klagomålet avser. Förutom klagomålsbaserad tillsyn kommer IMY även att göra en viss planerad tillsyn och riskbaserad tillsyn. De granskningar som prioriteras är de som bedöms få störst effekt för enskildas rättigheter i form av regelefterlevnad och lärande, både hos den verksamhet som granskas och hos andra verksamheter.

För företag, myndigheter och andra aktörer som följer GDPR ger detta en tydlig signal till att enskildas rättigheter ska respekteras samt att klagomål från enskilda kan leda till tillsyn.

Kontakta oss gärna för att prata GDPR och tillsyn.

Här finns länken till IMY:s årsredovisning: https://www.imy.se/globalassets/dokument/arsredovisningar/imy-arsredovisning-2021.pdf

Categories:

Tags:

Comments are closed