Vad innebär visselblåsarlagen?

Visselblåsarlagen är en lag som skyddar personer som avslöjar missförhållanden eller brott som begåtts inom en organisation eller ett företag. Lagen ger en trygghet för personer som väljer att rapportera om missförhållanden genom att den förbjuder repressalier från arbetsgivaren gentemot visselblåsaren. Lagen innebär en skyldighet för företag och organisationer att inrätta en mekanism för att rapportera missförhållanden på ett säkert sätt, genom att etablera en extern rapporteringsmekanism.

För vem gäller visselblåsarlagen?

Lagen innebär att offentliga arbetsgivare, som har fler än 49 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda, ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Vad behöver man som företag göra?

Som företag behöver måste informera sina anställda om deras rättigheter enligt visselblåsarlagen, inklusive hur man rapporterar missförhållanden och vilken skydd de har mot repressalier såsom trakasserier, bestraffningar, eller uppsägningar. Man måste skapa en rapporteringsmekanism för att underlätta rapportering av missförhållanden. Denna mekanism bör vara oberoende av ledningen och möjliggöra anonym rapportering om önskat.


Företaget måste skydda visselblåsare från repressalier. Detta innebär att företaget måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda visselblåsarens identitet och se till att de inte straffas på något sätt pga. att de rapporterat ett missförhållande.

Företaget måste även utreda rapporterade missförhållanden: Om en anställd rapporterar om missförhållanden måste företaget utreda dessa och vidta lämpliga åtgärder om det är nödvändigt.
Belle Advokatbyrå hjälper företag att uppfylla sina skyldigheter enligt visselblåsarlagen. Läs gärna mer på vår hemsida: https://belleadvokat.se/visselblasning/


Categories:

Tags:

Comments are closed