Vid bodelning ska makar dela upp egendom mellan sig. Utgångspunkten är att giftorättsgods delas lika mellan makar. Enskild egendom däremot ingår inte i bodelning. Men vad gäller egentligen kring tjänstepension?

I Högsta domstolens mål T 6586-21 ”Bodelningen och konsultbolaget” från den 22 december 2022 var frågan om ena makens pensionsrättigheter enligt en tjänstepensionsförsäkring skulle undantas eller ingå i bodelning när maken haft bestämmande inflytande över det aktiebolag som tecknat försäkringen.

Högsta domstolen bekräftade i rättsfallet vad man redan sagt i förarbetsuttalanden, dvs. att det avgörande är om maken har ett bestämmande inflytande över tjänstepensionen, t.ex. bestämmer hur stora avsättningar som ska ske och hur ofta.

Detta innebär att en egen företagare som sätter upp en tjänstepensionsförsäkring åt sig själv, även bör tillse att tjänstepensionen utgör enskild egendom, enligt ett äktenskapsförord. I annat fall kan följden vid en eventuell skilsmässa och bodelning bli att den andra maken har rätt till hälften av pensionsrättigheterna. Detta kan bli ett hårt slag mot den enskilde, i synnerhet om de andra maken har en tjänstepension via sin arbetsgivare, som vederbörande inte har bestämmande inflytande över, och som således inte ska ingå i en bodelning.

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/2022/t-6586-21.pdf
#bodelning #tjänstepension #äktenskapsförord

Categories:

Tags:

Comments are closed