Ibland uppstår tvister som rör ekonomiska frågor. I följande guide kommer vi att gå igenom hur man kan lösa en tvist om pengar, oavsett om det handlar om skulder som ska återbetalas eller andra ekonomiska tvister, exempelvis en kund som inte betalar.

  1. Valet av Lösning: Kronofogden eller Domstol

När det uppstår en tvist om pengar i Sverige, finns det i huvudsak två alternativ för att lösa den: Kronofogden eller domstol. Att välja rätt väg är viktigt och kan bero på tvistens natur och komplexitet. I domstol kallas processen ofta att ”stämma” någon.

  1. Kronofogden: Betalningsföreläggande och Vidare till Tingsrätten

Om du anser att någon är skyldig dig pengar, kan du börja med att vända dig till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Avgiften för en sådan ansökan är 300 kronor. Kronofogden kommer sedan att kontakta den person eller företag som du anser vara skyldig pengar. Om den andra parten har invändningar mot kravet, kan Kronofogden hänvisa ärendet vidare till tingsrätten.

  1. Direkt till Tingsrätten: Stämningsansökan

Om du är medveten om att den andra parten har invändningar från början, kan du istället vända dig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan.

  1. Ansökningsavgift i Tingsrätten

Om du väljer att stämma någon i tingsrätten, måste du betala en ansökningsavgift. Storleken på avgiften beror på värdet av tvisten. För tvister med ett värde på högst ett halvt prisbasbelopp (26 250 kronor år 2023) är ansökningsavgiften 900 kronor. För tvister med högre värden är avgiften 2 800 kronor.

  1. Rättegångskostnader

Om du förlorar målet eller väljer att återkalla din talan kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Detsamma gäller om du väljer att stämma någon i onödan. Å andra sidan, om du vinner målet, kan motparten tvingas att betala dina rättegångskostnader, inklusive ansökningsavgiften och eventuella kostnader för juridiskt ombud eller andra utgifter.

  1. Förenklade Tvistemål

Om tvisten har ett värde på högst ett halvt prisbasbelopp (26 250 kronor år 2023), anses det vara ett ”förenklat tvistemål.” I sådana fall begränsas ersättningen som den vinnande parten kan få. Detta inkluderar bland annat ersättning för kostnader för juridiskt ombud, eftersom sådana fall inte förväntas kräva juridiskt ombud.

  1. Tvistemålets Förlopp

De flesta tvistemål i Sverige följer ett liknande förfarande, även om varje fall är unikt. Tiden det tar att avgöra en tvist kan variera betydligt. Här är några vanliga steg i tvistemål:

Domstolen granskar din ansökan och kontrollerar dess fullständighet.

Tingsrätten utfärdar en stämning och skickar den till motparten i målet, även kallad svaranden.

Stämningen måste korrekt delges svaranden, vilket innebär att domstolen behöver bekräftelse på att svaranden har mottagit den. Det kan ske genom att svaranden själv bekräftar mottagandet eller genom andra metoder som t.ex. en stämningsman.

Svaranden har en viss tid på sig att svara på stämningen. Svaret bör tydligt ange om svaranden går med på eller motsätter sig de påståenden som gjorts i stämningsansökan.

Om svaranden motsätter sig kraven måste denne ange skälen och vilken bevisning som ska användas. Därefter fortsätter tvistemålet och förbereds.

Om svaranden inte svarar på stämningen i tid kan domstolen utfärda en tredskodom, vilket innebär att den som inte svarar i tid förlorar målet.

Tvistemålet går in i förberedelsestadiet, inklusive skriftlig handläggning där parterna får svara på varandras påståenden.

Domstolen kallar ofta till en muntlig förberedelse (MUF), som är ett möte på domstolen som leds av en domare. Där kan parterna reda ut eventuella återstående frågor och försöka träffa en förlikning.

Tingsrätten sammanställer ärendet och fastställer en tidsplan fram till målets avgörande.

Domstolen kan fatta ett avgörande utan att genomföra en huvudförhandling om sådan inte anses nödvändig och ingen part begär det. I så fall får parterna möjlighet att skriftligen avsluta sin talan innan domstolen fäller sitt beslut.

Under en huvudförhandling i tingsrätten består domstolen av en eller tre domare. Här får parterna möjlighet att presentera sin bevisning och förhöra vittnen.

  1. Meddelande av Dom

När domen har meddelats, skickas den till parterna eller deras ombud. Om domen meddelas muntligen direkt efter huvudförhandlingen, skickas den skriftligen inom en vecka. Om domen meddelas vid ett senare tillfälle, skickas den också vid det tillfället.

#PengarTvist #Kronofogden #Domstol #Stämning #SvenskRättsprocess #FörenklatTvistemål #Rättegångskostnader #MuntligFörberedelse #Huvudförhandling #Överklagan #RättsligVägledning

Categories:

Comments are closed