Regeringen har nyligen lagt fram en proposition till riksdagen som kan förändra hur aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, genomför sina årsstämmor. Förslaget syftar till att permanenta möjligheten att hålla digitala stämmor, vilket tar fasta på de tekniska framsteg som har uppstått, särskilt under de utmanande tiderna av pandemin.

Under pandemin tilläts tillfälligt att hålla digitala årsstämmor för att minimera smittspridningsrisken. Denna tillfälliga lagstiftning upphörde att gälla vid slutet av 2022. Regeringens nuvarande förslag har som mål att ge en permanent möjlighet att hålla digitala årsstämmor.

Enligt gällande bestämmelser måste en årsstämma normalt hållas fysiskt på en specifik plats. Endast om samtliga aktieägare eller medlemmar samtycker till det kan stämman hållas utan ett fysiskt möte, till exempel genom cirkulation av protokoll eller digitalt. Med nuvarande bestämmelser är även s.k. hybridstämmor möjliga, där vissa deltagare är fysiskt närvarande medan andra deltar på distans.

De föreslagna reglerna erbjuder bolag och föreningar en ökad valfrihet att själva bestämma vilken stämmotyp som bäst passar deras specifika behov. Detta kan inkludera möjligheten att minska kostnaderna för att genomföra stämman, som exempelvis resor och lokalkostnader.

Enligt förslaget ges bolagen möjlighet att i bolagsordningen bestämma att bolagsstämma ska eller får hållas helt digitalt. För att ändra bolagsordningen krävs en kvalificerad majoritet vid stämman, vilket innebär att det krävs stöd av minst två tredjedelar av röstande aktieägare för att möjliggöra digitala årsstämmor i ett bolag. Dock görs undantag från kravet på stöd i bolagsordningen i händelse av extraordinära situationer.

De nya reglerna planeras träda i kraft från och med den 1 januari 2024.

Per dagens datum finns inga planerade datum för debatt och beslut i riksdagen. Planen är att civilutskottet ska börja behandla ärendet den 17 oktober och att utskottsbetänkandet ska publiceras efter den 17 november.

Vi kommer noga följa utvecklingen och bistå de klienter som önskar ändra sin bolagsordning för att möjliggöra för digitala stämmor framgent.

För mer information eller juridisk rådgivning kring detta, vänligen kontakta advokaten Jennifer Jankevics på Belle Advokatbyrå; 08-717 19 11 eller info@belleadvokat.se.

#DigitalaÅrsstämmor #Digitalisering #FramtidensStämmor #Juridik #Bolagsstämma #DigitalTransformation #Belleadvokatbyrå #JuridiskRådgivning

Categories:

Tags:

Comments are closed