Visselblåsning, eller whistleblowing, är en viktig mekanism för att avslöja oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser. Det handlar om att anställda, eller personer med insyn i en organisation, rapporterar om händelser av allmänintresse, såsom kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption, jäv, missbruk av offentliga medel, brott mot konkurrensbestämmelser och allmänt oetiska ageranden


Den svenska visselblåsarlagen, baserad på EU:s direktiv om bättre skydd för visselblåsare, gäller för företag och organisationer inom EU med 50 anställda eller fler. Lagstiftningen kräver att företag säkerställer existensen av ett säkert system för visselblåsning, som möjliggör rapportering av missförhållanden utan risk för repressalier från arbetsgivaren. Repressalier kan inkludera mobbning, hot, avskedande, uppsägning eller andra former av diskriminering. Arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldiga om de vidtar sådana åtgärder mot en visselblåsare.


Lagen täcker anställda, tidigare anställda, egenanställda, aktieägare, volontärer, praktikanter, arbetssökande och personer inom företags ledningsorgan. Skyddet sträcker sig även till personer som stödjer eller har anknytning till en visselblåsare.


Företag med över 50 anställda måste etablera en rapporteringskanal för visselblåsare senast den 17 december 2023. Detta kan inkludera telefon, mejl eller personliga möten. Utöver detta krävs interna dokument såsom policies och rutinbeskrivningar. GDPR-relaterad dokumentation kan också behöva uppdateras och kompletteras för att överensstämma med lagkraven.

Vårt Erbjudande:
Vi erbjuder en extern rapporteringskanal via telefon, mejl eller personliga möten för att ta emot och hantera visselblåsningar. Vi utför utredningar och ger rekommendationer i enskilda ärenden. Inom ramen för vårt erbjudande tillhandahåller vi även relevant dokumentation, såsom interna policies och rutinbeskrivningar.

Visselblåsning är en kritisk del av arbetsplatskulturen och genom att följa lagstiftningen och implementera adekvata åtgärder kan företag skapa en tryggare miljö för både anställda och dem som väljer att stå upp mot oegentligheter. #Visselblåsning #Dataskydd #Etik #Arbetsplatskultur #Säkerhetsåtgärder

Categories:

Comments are closed