Myndigheten inleder sex granskningar som rör överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av klagomål från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB).

Datainspektionen har nu inlett sex tillsyner som rör överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES, med anledning av sex klagomål mot svenska företag som kommit in från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom. Klagomålen gör gällande att företag i strid med lagen för över personuppgifter till USA.

De svenska granskningarna sker inom ramen för den arbetsgrupp som inrättats av Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) för att hantera ett hundratal klagomål som NOYB har lämnat in och som riktas mot företag i olika länder i Europa.

– Genom att ta ett gemensamt grepp kring dessa klagomål i den arbetsgrupp som EDPB inrättat säkerställs enhetliga bedömningar, likabehandling och effektiv handläggning, säger juristen Olle Pettersson som är ansvarig för de svenska tillsynsärendena på Datainspektionen.

EDPB publicerade nyligen rekommendationer om vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan användas vid överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES när skyddsnivån i mottagarlandet inte kan anses ge en likvärdig skyddsnivå som den som gäller inom EU och EES. Vägledningen är för närvarande ute för publik konsultation.

Categories:

Tags:

Comments are closed