Skip links

FAMILJE-

RÄTT

Familjerätt

Familjerätten omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt.

Vi biträder privatpersoner i frågor tvister rörande vårdnad, boende, umgänge. När det kommer till vårdnad kan föräldrar vara oense om vem som ska ha rätt att fatta viktiga beslut rörande barnet. Man kan vara oense om vart barnet ska bo och hur umgänget med barnet ska gestalta sig.

För föräldrar som inte kan komma överens kan det sista alternativet vara att faktiskt ansöka om ensam vårdnad i tingsrätten. Vi hjälper er genom en sådan vårdnadsprocess.

Sambo?

Med sambo avses två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna gifter sig, avlider eller om samborna separerar och flyttar isär.

När ett samboförhållande upphör sker en bodelning av samboegendomen. Samboegendom utgörs endast av sambors gemensamma bostad och bohag om den har förvärvats för gemensam användning. Detta gäller oavsett vem som har betalat för egendomen. I samboegendomen ingår  inte bilar, båtar, fritidshus, kontanter etc.

Samboavtal

Om man vill styra över vad som händer om samboförhållandet skulle ta slut ska man upprätta ett samboavtal och reglera hur eventuell egendom ska fördelas. Detta är särskilt viktigt om en av parterna har betalat den gemensamma bostaden eller gått in med mer pengar i kontantinsats.

Det är alltid bra att upprätta ett samboavtal i början av ett förhållande när man står på god fot med varandra.

Vi hjälper er med samboavtal.

Äktenskap

Skilsmässa

Värna ditt framtida jag

När man gifter sig är huvudregeln att makarnas egendom ska klassificeras som giftorättsgods och delas lika vid en eventuell skilsmässa. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna frångå denna huvudregel.

Det kan vara lämpligt att upprätta ett äktenskapsförord om någon av makarna är mycket förmögen och vill skydda sin egendom eller om någon av markarna är egen företagare och vill skydda aktierna i sitt egna bolag vid en eventuell skilsmässa.

Vi hjälper till att upprätta äktenskapsförord.

Ett omdöme från en klient,

”Jag och mitt ex stod mycket långt ifrån varandra inledningsvis i vår bodelning, där en tvist vid domstol sågs som enda möjliga lösning. Trots mitt ogynnsamma utgångsläge, förhandlade Belle advokatbyrå fram en bra förlikning, som innebär att jag och min dotter har fått möjlighet att bo kvar i vår bostad.”

Privatperson

Testamente

När en person avlider fördelas dennes tillgångar enligt lag.

Om man önskar en annan fördelning av sina tillgångar måste man upprätta ett testamente. För att ett testamente ska vara giltigt ska det vara undertecknat och namnteckningen ska bevittnas av två personer som samtidigt närvarar.

Det är viktigt att observera att sambor inte ärver varandra enligt lag. För att en sambo ska få ärva måste ett testamente upprättas.

Laglott

Man kan aldrig göra sina barn helt arvlösa, utan de har alltid rätt att få ut sin laglott efter dödsfallet. Laglotten motsvarar hälften av kvarlåtenskapen.

Har man särkullbarn är det extra viktigt att tänka på konsekvenserna för den efterlevande makan/maken vid ett dödsfall. Kommer denne kunna bo kvar i huset?

Vi hjälper till att utforma fullmakter.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta tillvara sin rätt. Tanken är att det är fullmaktshavaren som ska avgöra när tidpunkten har inträtt.

Framtidsfullmakten är ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

Vi hjälper till att utforma framtidsfullmakter.

Prisuppgifter

Vi arbetar med fasta priser för upprättande och granskning av avtal. Nedan finner du exempel på fasta priser för de vanligaste avtalen.

Testamente: 6 500 kr inklusive moms

Äktenskapsförord: 3 500 kr inklusive moms

Samboavtal: 3 200 kr inklusive moms

Gåvobrev: 2 800 kr inklusive moms

Fullmakt: 3 000 kr inklusive moms

Framtidsfullmakt: 2 500 kr inklusive moms

Låter det intressant? Tveka inte att kontakta oss för ett första samtal.

Kontakta oss