Skip links

AFFÄRS-

JURIDIK

Avtalsrätt

Advokatbyrån har lång erfarenhet av att biträda olika typer av bolag, särskilt småbolag och startups, med affärsjuridiska frågeställningar. Byråns tjänster inom affärsjuridik om fattar

Avtalsrätt

Vi hjälper till med upprättande av avtal, förhandlingar av avtal, granskning av avtalsutkast m.m.  Vi har erfarenhet av de flesta avtalstyper, så som köp, hyra, samarbetsavtal, tillverknings- och leverantörsavtal, anställningsavtal, allmänna villkor, fullmakter, kommissionsavtal, personuppgiftsbiträdesavtal m.fl.

Aktieägaravtal

Byrån biträder ofta företagare med upprättande av aktieägaravtal (kompanjonsavtal). Är man mer fler än en aktieägare i ett aktiebolag rekommenderas att man tar fram ett avtal som reglerar rättigheter och skyldigheter kopplade till det gemensamma ägandet av aktier i bolaget.

Frågor som är viktiga att tänka på vid utformning av aktieägaravtal är bl.a.

Finansiering – ska delägare vara skyldig att skjuta till ytterligare medel om kapitalbrist uppstår?

Beslutsfattande – finns det frågor som delägarna bör vara ense om för att beslut ska kunna fattas?

Driftsmässiga ansvarsområden – ska sådana finnas? Hur ska ni som delägare dela upp arbetet i bolaget?

Passivitet – vad händer om någon delägare är passiv en längre tid? Ska övriga delägare kunna köpa ut den felande parten?

Konkurrens – ska det vara tillåtet att bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet?

Äktenskapsförord – ska det föreskrivas att aktierna i bolaget ska vara varje delägares enskilda egendom?

Försäljning av aktier – ska det vara tillåtet att sälja sina aktier till vem som helst utan att först erbjuda aktierna till befintliga delägare?

Värdering – ofta en punkt där oenighet kan uppstå. Hur ska bolaget värderas?

”Jennifer är snabb och mycket bra på att lyssna in kundens behov. Vi fick vårt aktieägaravtal upprättat på kort tid och nu ligger det som grund för en hållbar och långsiktig verksamhet.”

Emilie Reinhold, Arts manager, https://klostretlivingarts.se

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Inom arbetsrätten hjälper vi er med frågor kring saklig grund för uppsägning eller avskedande och frågor rörande förhandling enligt MBL. Vi företräder er som arbetsgivare om ni hamnar i tvist med anställd. Vi har god erfarenhet av framgångsrika förhandlingar med facket för arbetsgivarens räkning.

Bolagsrätt

Inom bolagsrättens område kan vi hjälpa er med bildande av aktiebolag, nyemission och löpande rådgivning till bolagsledning och styrelse. Vi erbjuder även hjälp med planering och genomförande av bolagsstämma. Vi åtar oss uppdrag som stämmoordförande och/eller sekreterare vid bolagsstämma.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt,

Fastighetsrätt den del av juridiken som behandlar förvärv, ägande och nyttjande av fast egendom. Fastighetsrätten regleras till stor del i Jordabalken. Vi har erfarenhet av att handlägga fastighetsrättsliga frågor; exempelvis när det uppstår fel i en fastighet eller fel bostadsrätt, eller om man är missnöjd med ett beviljat bygglov och vill överklaga detta.

En köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt. Om undersökningsplikten inte har uppfyllts och det föreligger fel i fastigheten kan det bli svårt att kräva ersättning eller avhjälpande av felet från säljaren. Det rekommenderas att anlita en egen besiktningsman som har erfarenhet av att granska fastigheter och upptäcka eventuella fel, innan köpet genomförs.

Faktiskt fel föreligger när fastigheten avviker från vad som sägs i köpeavtal och tillhörande objektsbeskrivning eller vad du som köpare kunde ha förutsatt vid köpet.

Om undersökningsplikten är uppfylld och det föreligger faktiskt fel har köparen rätt till avdrag på köpeskillingen och i vissa fall har köparen rätt att häva köpet. Köparen kan även ha rätt till skadestånd.

Tvistlösning

Tvistlösning

Trots ingångna avtal finns det i alla affärsöverenskommelser och  samarbeten en risk för att oenigheteter uppstår, vilka kan utvecklas till en konflikt eller en tvist.

En rättslig process kan ofta bli utdragen och mycket kostsam. Innan man inleder en rättslig process är det därför viktigt att noga analysera riskerna med en process. Kanske finns det ett alternativt sätt att hantera en tvist, en förlikning där båda parter går därifrån som vinnare.

Som rådgivare strävar vi efter att ge våra klienter ett gediget beslutsunderlag, inklusive utsikterna i en eventuell rättsliga process, för att klienten ska får bästa möjlighet att fatta ett väl avvägt beslut.

GDPR

BELLE Advokatbyrå har utarbetat ett  skräddarsytt erbjudande för GDPR-implementering som är anpassat för små- och medelstora bolag. Erbjudandet är särskilt utvecklat för att passa börsnoterade småbolag.

Beroende på hur mycket tid och resurser ni har möjlighet att avsätta för er GDPR-implementering kan  ni välja mellan tre förmånliga paket.

Låter det intressant? Tveka inte att kontakta oss för ett första samtal.

Kontakta oss